Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati
_14. prosinca 2023. (četvrtak) s početkom u 16.00 sati
u Hrvatskom domu, Glina, Stjepana i Antuna Radića 10
Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Sandra Jakopec, dipl. ing. arh., direktorica APE d.o.o.

2. Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Sandra Jakopec, dipl. ing. arh., direktorica APE d.o.o
3. Prijedlog Odluke o pokretanju postupku zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Novog gradskog groblja u Glini
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Sandra Jakopec, dipl. ing. arh., direktorica APE d.o.o
4. Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2024. i projekcije za 2025. i 2026.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Filipović, mag. oec.

4.1 Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2024.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Filipović, mag. oec.

4.2 Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Gline za 2024.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene
djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag. iur.

4.3 Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju Grada Gline za 2024.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene
djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag. iur.

4.4. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Gline za 2024.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene
djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag. iur.

4.5. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Gline za 2024.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene
djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag. iur.

4.6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2024.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno
planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

4.7. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2024.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno
planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

4.8. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2024.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno
planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

4.9. Prijedlog Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2024.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno
planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

4.10. Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2024.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno
planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

4.11. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno
planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

4.12. Prijedlog Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gline u 2024.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno
planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

4.13. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2024.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno
planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

5. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gline za 2024.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene
djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag. iur.

6. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Gline za razdoblje 2024. do 2027.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene
djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag. iur.

7. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Gline za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene
djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag. iur.

8. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Gline za 2024. s trogodišnjim financijskim učincima
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene
djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag. iur

9. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene
djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag. iur

10. Prijedlog Odluke/ zaključka o prihvaćanju informacije o obveznom pripajanju Vodovoda Glina d.o.o. javnom isporučitelju vodnih usluga Privredi Petrinja d.o.o.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

 

11. Prijedlog Odluku o davanju na upravljanje Hrvatskog doma u Glini Javnoj ustanovi Knjižnica i čitaonica Glina
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Nikša Odić, mag. iur., v.r.