REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD GLINA

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/20-01/04

URBROJ: 2176/20-05-20-1

Glina, 27. veljače 2020. godine

 

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09,“Službeni vjesnik“ broj 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19 i 33/19 )

sazivam 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

  1. ožujka 2020.g. (četvrtak) s početkom u 8.00 h

u gradskoj vijećnici Grada Gline, Trg bana Josipa Jelačića 2

 

Izvješće Mandatnog povjerenstva

Izvjestitelj: predsjednik Mandatnog povjerenstva Željko Šešerin, struč.spec.crim.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika s 16. sjednice Gradskog vijeća

 

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Grada Gline

 

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Ovlašteni predstavnik izrađivača Strategije tvrtke Libusoft Cicom d.o.o.

 

  1. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2020. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 

  1. Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Programa mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta Prezdan za postojeće građevine i postojeće djelatnosti, Grad Glina i Općina Gvozd – za razdoblje od 2002. – 2025. godine

4.1 Programa mjera sanacije unutar zone sanitarne zaτtite izvoriτta Prezdan za postojece građevine i postojeće djelatnosti, Grad Glina i Opčina Gvozd za razdoblje od 2020. do 2025. godine

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Direktor Vodovoda Glina d.o.o. Ivica Milčić, dipl.ing.stroj.

 

5.  Prijedlog-Odluke-o-usvajanju-Plana-djelovanja-civilne-zaštite-Grada-Gline.pdf

5.1 Plan djelovanja civilne zaštite

5.2 Suglasnost za Plan djelovanja civilne zaštite

 

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 

  1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i vijećnika Gradskog vijeća koji su u Gradsko Vijeće izabrani s liste grupe birača iz proračuna Grada Gline za 2020. godinu

 

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 

  1. Izvješće o radu gradonačelnika za period od 01.07.2019.g. do 31.12.2019.g.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

 

  1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge Komunalca Glina d.o.o. za 2019.g.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Direktorica Komunalac Glina d.o.o. Suzana Piškor-Radočaj bacc. publ. admin.

 

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Grada Gline

 

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 

 

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

 

PREDSJEDNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                GRADSKOG VIJEĆA

Željko Šešerin, struč.spec.crim.