Gradsko vijeće Grada Gline je na svojoj 16. sjednici održanoj 07. lipnja 2016. godine (utorak) s početkom u 16:00 sati u Hrvatskom domu u Glini, Stjepana i Antuna Radića 10 usvojilo sljedeći

DNEVNI RED:

1. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenje grada Gline

Ispravak u Odluci o izradi III. izmjena i dopuna UPU Grada Gline

2. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2015. godinu

Ispravak u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2015. godinu

4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2015. godini

5. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2016. godinu

6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2016. godini

7. Pravilnik o kriterijima i načinu ocjenjivanja službenika i namještenika upravnih tijela Grada Gline

8. Pravilnik o dodjeli javnih priznanja Grada Gline

9. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Gradskom vijeću Grada Gline za 2016.g.

10. Odluka o načinu financiranja Vijeća srpske nacionalne manjine

11. Odluka o osnivanju Zaklade »Glina – grad hrvatske himne«

12. Odluka o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Gline

13. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Gline

14. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Bubamara Glina

15. Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe za područje Grada Gline u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2016. godine

16. Odluka o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gline

17. Odluka o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Agencija za razvoj Grada Gline d.o.o

18. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Mandatnog povjerenstva

19. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

20. Suglasnost na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova i ljudska prava

21. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Gline za 2015. godinu

22. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Gline u 2015. godini

23. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Gline za razdoblje od 2016. do 2019. godine

Ispravak u Smjernicama za organizaciju i razvoj Sustava civilne zaštite na području Grada Gline za period 2016.-2019. godine

24. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Komunalca Glina d.o.o. za komunalne djelatnosti o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za 2015. godinu

25. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Vodovoda Glina d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za 2015.g.