15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 11. ožujka 2016.g. (petak) 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 11. ožujka 2016.g. (petak)
Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 11. ožujka 2016.g. (petak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u... 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 11. ožujka 2016.g. (petak)

Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 11. ožujka 2016.g. (petak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

 

D N E V N I   R E D

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata vijećnice i početku mandata zamjenice vijećnice
 1. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Gline
 1. Odluka o razrješenju prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Gline
 1. Odluka o razrješenju drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Gline
 1. Odluka o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Gline
 1. Odluka o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Gline
 1. Polaganje prisege gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika Grada Gline
 2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Gline
 1. Proračun Grada Gline za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu
 1. Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu
 1. Odluka o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu
 1. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini
 1. Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2016. godinu
 1. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016.godinu
 1. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2016. godini
 1. Odluka o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2016. godini
 1. Odluka o utrošku sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gline u 2016. godini
 1. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline
 1. Zaključk o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2015. godinu
 1. Zaključk o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2015. godinu
 1. Zaključk o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini
 1. Zaključk o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2015. godinu
 1. Zaključk o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
 1. Zaključk o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2015. godini
 1. Odluka o komunalnim djelatnostima
 1. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline
 1. Odluka o izmjeni Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Gline
 1. Odluka o izmjenama Odluke o spomeničkoj renti
 1. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
 1. Odluka o prodaji robe izvan prodavaonica na području Grada Gline
 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Gline
 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Gline
 1. Zaključk o početku postupka procjene i kupnje dijela k.č.br. 1698 u K.O. Glina (nova izmjera)
 1. Zaključk o početku postupka procjene i prodaje dijela k.č.br. 2471, 2474, 2475, 2476, 2479 u K.O. Glina (nova izmjera)
 1. Zaključk o početku postupka procjene i prodaje dijela k.č.br. 1136/1 u K.O. Glina (nova izmjera)
 1. Odluka o sustavu glavne knjige riznice Grada Gline te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice
 1. Odluka o plaći i drugim pravima dužnosnika Grada Gline
 1. Odluka o poništenju postupka javne nabave
 1. Zaključk o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Gline u 2014. godini
 1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru Savjeta mladih Grada Gline
 1. Odluka o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gline
 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjesta polaganja vijenaca, cvijeća i paljenju svijeća na području naselja Gline
 1. Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Grada Gline
 1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za financije i proračun
 1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova i ljudska prava
 1. Odluka o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva »Komunalac Glina« društva s ograničenom odgovornošću
 1. Odluka o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva »Vodovod Glina« društvo s ograničenom odgovornošću