Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 11. ožujka 2016.g. (petak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

 

D N E V N I   R E D

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata vijećnice i početku mandata zamjenice vijećnice
 1. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Gline
 1. Odluka o razrješenju prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Gline
 1. Odluka o razrješenju drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Gline
 1. Odluka o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Gline
 1. Odluka o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Gline
 1. Polaganje prisege gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika Grada Gline
 2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Gline
 1. Proračun Grada Gline za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu
 1. Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu
 1. Odluka o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu
 1. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini
 1. Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2016. godinu
 1. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016.godinu
 1. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2016. godini
 1. Odluka o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2016. godini
 1. Odluka o utrošku sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gline u 2016. godini
 1. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline
 1. Zaključk o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2015. godinu
 1. Zaključk o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2015. godinu
 1. Zaključk o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini
 1. Zaključk o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2015. godinu
 1. Zaključk o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
 1. Zaključk o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2015. godini
 1. Odluka o komunalnim djelatnostima
 1. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline
 1. Odluka o izmjeni Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Gline
 1. Odluka o izmjenama Odluke o spomeničkoj renti
 1. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
 1. Odluka o prodaji robe izvan prodavaonica na području Grada Gline
 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Gline
 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Gline
 1. Zaključk o početku postupka procjene i kupnje dijela k.č.br. 1698 u K.O. Glina (nova izmjera)
 1. Zaključk o početku postupka procjene i prodaje dijela k.č.br. 2471, 2474, 2475, 2476, 2479 u K.O. Glina (nova izmjera)
 1. Zaključk o početku postupka procjene i prodaje dijela k.č.br. 1136/1 u K.O. Glina (nova izmjera)
 1. Odluka o sustavu glavne knjige riznice Grada Gline te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice
 1. Odluka o plaći i drugim pravima dužnosnika Grada Gline
 1. Odluka o poništenju postupka javne nabave
 1. Zaključk o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Gline u 2014. godini
 1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru Savjeta mladih Grada Gline
 1. Odluka o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gline
 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjesta polaganja vijenaca, cvijeća i paljenju svijeća na području naselja Gline
 1. Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Grada Gline
 1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za financije i proračun
 1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova i ljudska prava
 1. Odluka o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva »Komunalac Glina« društva s ograničenom odgovornošću
 1. Odluka o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva »Vodovod Glina« društvo s ograničenom odgovornošću