REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD GLINA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/17

URBROJ: 2176/20-05-19-1

Glina, 02. rujna 2019. godine

 

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09, »Službeni vjesnik«, broj 44A/18 i 76/18-pročišćeni tekst ) sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

11. rujna 2019.g. (srijeda) s početkom u 9.00 h

u gradskoj vijećnici Grada Gline, Trg bana Josipa Jelačića 2

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

  1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća
  2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2019. godinu     2.2    2.3  2.4

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.

  1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Gline za 2019.godinu   3.1   3.2   3.3

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.

  1. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2019. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.

  1. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2019. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

  1. Prijedlog Odluke o III. Izmjenama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2019.g.

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

  1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja 2019.g. do 30. lipnja 2019.g.

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i vijećnika Gradskog vijeća koji su u Gradskom vijeću izabrani s liste grupe birača iz proračuna Grada Gline za 2019.g.

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

                                                                                                                                                                                                     PREDSJEDNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                        GRADSKOG VIJEĆA

                                                                              Željko Šešerin, struč.spec.crim.