REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-03/23-01/8
URBROJ: 2176-20-2-23-1
Glina, 10. listopad 2023.

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati
_19. listopada 2023. (četvrtak) s početkom u 16.00 sati
u Hrvatskom domu, Glina, Stjepana i Antuna Radića 10
Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I R E D
1. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Gline
2. Prijedlog Statuta Grada Gline
Predlagatelj: Povjerenstvo za statut, poslovnik i normativnu djelatnost
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag. iur.
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije zelene urbane obnove Grada Gline

3.1

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: direktor Aktis projekt d.o.o. Jakov Ahel, dipl. ing. arh.
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: predstavnik Zavoda za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka Hrvoje Romić,
5. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2023.

5.1

5.2

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za financije i nabavu Sandra Ščrbak Abramović, mag. oec.
6. Polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et. geoinf.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et. geoinf.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Nikša Odić, mag. iur., v.r.