REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-03/23-01/6
URBROJ: 2176-20-2-23-1
Glina, 17. srpanj 2023.
Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća
Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19,
33/19 i 5/21) sazivam 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

_25. srpnja 2023. (utorak) s početkom u 18.00 sati
u Hrvatskom domu, Glina, Stjepana i Antuna Radića 10

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Gline
2. Prijedlog Procjene ugroženosti od požara za područje Grada Gline i Plana
zaštite od požara za područje Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et. geoinf.
Izvjestitelj: Tomislav Rastija, dipl. ing. sig., Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.,
Osijek
3. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Gline za
2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et. geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno
planiranje dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

PREDSJEDNIK GRADSKOG

VIJEĆA
Nikša Odić, mag. iur.,

 

sv5823.pdf (glasila.hr)