REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

             GRAD GLINA

          GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/09

URBROJ: 2176/20-05-19-1

Glina, 29. svibanj 2019. godine

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09, »Službeni vjesnik«, broj 44A/18, 76/18-pročišćeni tekst i 21/09 ) sazivam 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

 1. lipnja 2019.g. (četvrtak) s početkom u 9.00 h

u gradskoj vijećnici Grada Gline, Trg bana Josipa Jelačića 2

Izvješće Mandatnog povjerenstva

Izvjestitelj: predsjednik Mandatnog povjerenstva Željko Šešerin, struč.spec.crim.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog plana razvoja gospodarskog sektora Grada Gline – područje informatika za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Predstavnik Apsolon strategija d.o.o.

 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2018.g.   3.1   3.2

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.

 1. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.

 1. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe u 2019. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.

 1. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2019. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.

6a)Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2019. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

6b)Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2019. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

6c)Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

6d)Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara  Grada Gline za 2019. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

6e)Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2019. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

6f)Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  zgrada u prostoru za 2019. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

6g)Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2019. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur

 1. Prijedlog Odluke o komunalnom redu    7.1

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o držanju i uzgoju stoke, peradi i krznaša

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva Grada Gline za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja

Izvjestitelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog Odluke o VI. Izmjenama i dopunama Odluke o određivanju imena ulicama i trgovima u Gradu Glina

Predlagatelj: Povjerenstvo za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Gline

Izvjestitelj: Povjerenstvo za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Gline

 1. Prijedlog Zaključka o usklađivanju Plana zaštite od požara na području Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur

 1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Gline – Proglašenje počasnim građaninom Grada Gline

Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

Izvjestitelj: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o stanju zaštite od požara

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Zapovjednik Vatrogasne zajednice Glina Mladen Bobeta

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća Vodovoda Glina d.o.o. o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u 2018.g.

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Direktor Vodovoda Glina d.o.o. Ivica Milčić, dipl.ing.stroj.

15.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Glinske kulturno razvojne agencije

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Privremena ravnateljica Glinske kulturno razvojne agencije Lana

Štajcar, struč.spec.ing.logist.

 

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

                                                                                                                                                                                                                                     PREDSJEDNIK  

                                                                                                                                                                                                                                   GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                                          Željko Šešerin, struč.spec.crim.