REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/09
URBROJ: 2176/20-05-19-1
Glina, 29. svibanj 2019. godine

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09, »Službeni vjesnik«, broj 44A/18, 76/18-pročišćeni tekst i 21/09 ) sazivam 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati
13. lipnja 2019.g. (četvrtak) s početkom u 9.00 h
u gradskoj vijećnici Grada Gline, Trg bana Josipa Jelačića 2
Izvješće Mandatnog povjerenstva
Izvjestitelj: predsjednik Mandatnog povjerenstva Željko Šešerin, struč.spec.crim.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog plana razvoja gospodarskog sektora Grada Gline – područje informatika za razdoblje od 2018. do 2023. godine       2.1
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Predstavnik Apsolon strategija d.o.o.
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2018.g.   3.1    3.2
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.
5. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe u 2019. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.
6. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2019. godinu   6.1    6.2
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.
6a)Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
6b)PredlagPrijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2019. godinua
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
6c)Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
6d)Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
6e)Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2019. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
6f)Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
6g)Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2019. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur
7. Prijedlog Odluke o komunalnom redu     7.1
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
8. Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o držanju i uzgoju stoke, peradi i krznaša
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
9. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva Grada Gline za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
10. Prijedlog Odluke o VI. Izmjenama i dopunama Odluke o određivanju imena ulicama i trgovima u Gradu Glina
Predlagatelj: Povjerenstvo za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Gline
Izvjestitelj: Povjerenstvo za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Gline
11. Prijedlog Zaključka o usklađivanju Plana zaštite od požara na području Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur
12. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Gline – Proglašenje počasnim građaninom Grada Gline
Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja
Izvjestitelj: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja
13. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o stanju zaštite od požara
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Zapovjednik Vatrogasne zajednice Glina Mladen Bobeta
14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća Vodovoda Glina d.o.o. o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u 2018.g.
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Direktor Vodovoda Glina d.o.o. Ivica Milčić, dipl.ing.stroj.
15.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Glinske kulturno razvojne agencije
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Privremena ravnateljica Glinske kulturno razvojne agencije Lana
Štajcar, struč.spec.ing.logist.

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.
U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Šešerin, struč.spec.crim.