REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
                 GRAD GLINA
             GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-03/23-01/3
URBROJ: 2176-20-2-23-1
Glina, 9. svibanj 2023.
Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati
13. svibnja 2023. (subota) s početkom u 9.00 sati putem Zoom aplikacije
Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I   R E D
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et. geoinf.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et. geoinf.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                                                                        Nikša Odić, mag. iur., v.r.