REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

                 GRAD GLINA

             GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/23-01/2

URBROJ: 2176-20-2-23-1

Glina, 8. ožujak 2023.

 

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

  1. ožujka 2023. (ponedjeljak) s početkom u 9.00 sati

U Hrvatskom domu, Glina, S. i A. Radića 10

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća
  2.  Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Gline u 2022.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: Jasmina Robinić Tkalčević, mag. iur., voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti

  1. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Gline za 2023. s trogodišnjim financijskim učincima

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Izvjestitelj: Jasmina Robinić Tkalčević, mag. iur., voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti

  1. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za dodjele potpore u poljoprivredi Grada Gline

Predlagatelj: Povjerenstva za izbor i imenovanja

Izvjestitelj: Željko Jambrešić, prof., predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja

5. Odluka o prihvaćanju Izvješća Vodovoda Glina d.o.o. o obračunatim, naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u 2022.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

izvjestitelj: Ivana Lamza, dipl. iur., direktorica Vodovoda Glina d.o.o

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

 

Nikša Odić, mag.iur., v.r.

 

 

sv1823.pdf (glasila.hr)