REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06
URBROJ: 2176/20-01-18-46
Glina, 22. studeni 2018

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09,“Službeni vjesnik“ broj 44A/18 ) sazivam 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati
29 . studenog 2018.g. (četvrtak) s početkom u 9.00 h
u gradskoj vijećnici Grada Gline, Trg bana Josipa Jelačića 2
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Upoznavanje s aktivnostima koje Gradsko društvo Crvenog križa Glina u
suradnji s Gradom Glinom provodi vezano za skrb i pomoć starijim i nemoćnim osobama na području Grada Gline
Izvjestitelj: Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Glina Alberta Cestarić

2. Upoznavanje s radom i poslovnim planovima Drvnog centra Glina d.o.o.
Izvjestitelj: direktor Drvnog centra d.o.o. Elmor Baraković dipl.oec.

3. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća

4. Prijedlog Odluke o IV. Izmjenama i dopunama urbanističkog plana
uređenja Grada Gline i Provođenja postupka stavljanja izvan snage detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone „Željezara“ u Glini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: predstavnica izrađivača trgovačkog društva APE d.o.o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnosti iz Zagreba, Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

5. Izvješće o utrošku proračunske zalihe u 2018.godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2018. godinu

6.1 , 6.2, 6.3

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.
a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2018. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: viša savjetnica za poljoprivredu i zaštitu okoliša UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Katica Milčić, dipl.ing.agr.
b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2018. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: viša savjetnica za poljoprivredu i zaštitu okoliša UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Katica Milčić, dipl.ing.agr.
c) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: viša savjetnica za poljoprivredu i zaštitu okoliša UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Katica Milčić, dipl.ing.agr.
d) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2018. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: viša savjetnica za poljoprivredu i zaštitu okoliša UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Katica Milčić, dipl.ing.agr.
e) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa,
prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2018. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: viša savjetnica za poljoprivredu i zaštitu okoliša UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Katica Milčić, dipl.ing.agr.
f) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava
od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2018. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: viša savjetnica za poljoprivredu i zaštitu okoliša UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Katica Milčić, dipl.ing.agr.
g) Prijedlog Programa o korištenju sredstava ostvarenih od naknade za
promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gline u 2018. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: viša savjetnica za poljoprivredu i zaštitu okoliša UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Katica Milčić, dipl.ing.agr.
h) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava
od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: viša savjetnica za turizam, obrt, malo i srednje poduzetništvo i upravljanje imovinom u UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Nada Babić, dipl.ing.agr.
i) Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.
7. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima i povjeravanju obavljanja
komunalnih djelatnosti na području Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: viša savjetnica za poljoprivredu i zaštitu okoliša UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Katica Milčić, dipl.ing.agr.

8. Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2019. godinu i projekcije za 2020.

8.1, 8.2, 8.3
i 2021. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
a) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2019.g.
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.
b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za
2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: viša savjetnica za poljoprivredu i zaštitu okoliša UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Katica Milčić, dipl.ing.agr.
c) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Gline za
2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: viša savjetnica za poljoprivredu i zaštitu okoliša UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Katica Milčić, dipl.ing.agr.
d) Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: viša savjetnica za poljoprivredu i zaštitu okoliša UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Katica Milčić, dipl.ing.agr.
e) Prijedlog Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za
2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: viša savjetnica za poljoprivredu i zaštitu okoliša UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Katica Milčić, dipl.ing.agr.
f) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje,
prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za području Grada Gline u 2019. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: viša savjetnica za poljoprivredu i zaštitu okoliša UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Katica Milčić, dipl.ing.agr.
g) Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u
državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2019. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: viša savjetnica za poljoprivredu i zaštitu okoliša UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Katica Milčić, dipl.ing.agr.
h) Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: viša savjetnica za turizam, obrt, malo i srednje poduzetništvo i upravljanje imovinom u UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Nada Babić, dipl.ing.agr.
i) Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad
Glinu u 2019. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

9. Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Glinska kulturno razvojna
agencija
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

10. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: viši referent UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Ivan Hrkovac, ing.agr.

11. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: viši referent UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Ivan Hrkovac, ing.agr.

12. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: viši referent UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Ivan Hrkovac, ing.agr.

13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za izbor
imenovanja
Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja Melita Lončarić, dr.med.dent.

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva
za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata
Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja Melita Lončarić, dr.med.dent.

15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva
za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Gline
Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja Melita Lončarić, dr.med.dent.

16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva
za statut, poslovnik i normativnu djelatnost
Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja Melita Lončarić, dr.med.dent.

17. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje
financiranje iz proračuna Grada Gline članu Gradskog vijeća Grada Gline Nikolini Badrić izabranoj s liste grupe birača
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

18. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje
financiranje iz proračuna Grada Gline članu Gradskog vijeća Grada Gline Mariu Božuriću izabranog s liste grupe birača
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

19. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje
financiranje iz proračuna Grada Gline članu Gradskog vijeća Grada Gline Goranu Davidoviću izabranog s liste grupe birača
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

20. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje
financiranje iz proračuna Grada Gline članu Gradskog vijeća Grada Gline Radomiru Lončareviću izabranog s liste grupe birača
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.
U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Šešerin, struč.spec.crim.