REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D  G L I N A
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2176/20-01-18-41

Glina, 24. kolovoz 2018.

 

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

 

  1. kolovoza 2018.g. (petak) s početkom u 11.00 h

u gradskoj vijećnici Grada Gline, Trg bana Josipa Jelačića 2

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća
  2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2018. godinu

        2.a

        2.b

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Privremeni pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun Marin Kaurić, mag. politologije

  1. Izvješće o utrošku proračunske zalihe u 2018. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Privremeni pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun Marin Kaurić, mag. politologije

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

  1. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Gline radi izgradnje tržnice u Glini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

  1. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Gline radi rekonstrukcije vatrogasnog i društvenog doma u Glini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

  1. Polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnika Grada Gline za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 

 

DOPUNA DNEVNOG REDA 10. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

KAO 8. TOČKA DNEVNOG REDA

 

 

 

 

 

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

 

U slučaju spriječenosti izostanak opravdati predsjedniku Gradskog vijeća ili na telefon broj 044/551-604.

 

 

                                                                                               PREDSJEDNIK                                          

                                                                GRADSKOG VIJEĆA                                  

                                                          

                                                            Željko Šešerin, struč.spec.crim.