REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-03/22-01/13
URBROJ: 2176-20-2-22-1
Glina, 6. prosinac 2022.

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati
14. prosinca 2022. (srijeda) s početkom u _9:00 sati
U Hrvatskom domu, Glina, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I R E D
1.  Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća
2. Proračun Grada Gline za 2023. i projekcija za 2024. i 2025.

Obrazloženje uz Proračun Grada Gline za 2023. i projekcije za 2024. i 2025_
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Filipović, mag.oec.

2.1. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Filipović, mag.oec.
2.2. Program javnih potreba u kulturi Grada Gline za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag.iur.
2.3. Program javnih potreba u obrazovanju Grada Gline za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag.iur.
2.4. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Gline za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag.iur.
2.5. Program javnih potreba u sportu Grada Gline za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag.iur.
2.6. Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
2.7. Program građenja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
2.8. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
2.9. Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
2.10. Program utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
2.11. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
2.12. Prijedlog Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gline u 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
2.13. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno
planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
3. 2. Izmjene i dopuna Proračuna Grada Gline za 2022.

Obrazloženje uz 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2022.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Filipović, mag.oec.
3.1. Odluka o III. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2022.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag.iur.
3.2. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2022.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
3.3.Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2022.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
3.4.Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
3.5. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2022.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
3.6.Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno
planiranje dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
4. Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata za 2021.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za financije i nabavu Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.
5. Odluka o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gline za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag.iur.

 

sv9622.pdf (glasila.hr)

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Nikša Odić, mag.iur., v.r.