PROČELNICA: Jelena Folnović, dipl.iur.

tel: 044/551-611

email: jelena.folnovic@grad-glina.hr

Ured gradonačelnika obavlja stručne, upravne, organizacijske i pomoćno-tehničke poslove koji se odnose na:

 • pravni i stručni poslovi u pripremi nacrta i prijedloga općih akata za Gradonačelnika kao dužnosnika i njegova radna tijela te se vodi briga o usklađenosti tih akata sa zakonom, Statutom i drugim propisima,
 • poslovi vezani uz suradnju gradonačelnika s državnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama,
 • suradnja sa drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama u zemlji i inozemstvu,
 • poslovi organizacije rada gradonačelnika i njegovih zamjenika,
 • poslovi koordiniranja rada upravnih odjela,
 • poslovi nadzora, donošenja i provođenja općih akata Gradonačelnika,
 • poslovi organizacije potpisivanja i objave donesenih akata Gradonačelnika i njihove dostave nadležnim tijelima i subjektima
 • poslovi protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti upravnih tijela Grada Gline,
 • poslovi usmjeravanja naloga gradonačelnika i njegovih zamjenika ostalim upravnim tijelima i nadzor nad njihovom provedbom,
 • poslovi vezani uz pokroviteljstva gradonačelnika,
 • razmatranje predstavki i pritužbi građana upućenih gradonačelniku,
 • organiziranje i primanje stranaka,
 • ostvarivanje prava na pristup informacijama,
 • razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija u cilju boljeg funkcioniranja upravnih tijela Grada Gline,
 • uređivanje web stranice Grada Gline,
 • poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte i vođenje arhive za sva upravna tijela,
 • pomoć pri izradi projekata od interesa za Grad Glinu,
 • sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Grada Gline,
 • pružanje pravne pomoći Upravnom odjelu za financije i proračun i Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu,
 • zastupanje Grada Gline pred pravosudnim i drugim tijelima u vezi sa poslovima iz samoupravnog djelokruga gradonačelnika,
 • briga o službenim automobilima,
 • briga o korištenju sredstava reprezentacije,
 • i ostali poslovi po nalogu gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.