PROČELNIK: dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
Tel. 044/551-605

Email: damir.fabijanac@grad-glina.hr

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu obavlja stručne, upravne, organizacijske i pomoćno-tehničke poslove koji se odnose na:

 • praćenje i analiziranje gospodarskih kretanja te usklađivanje i usmjeravanje ukupnog gospodarskog razvoja na području Grada Gline,
 • koordinacija izrade programa rada s gradskim trgovačkim društvima u cilju unaprjeđenja njihovih djelatnosti,
 • predlaganje mjera poticanja, razvoja i sustavnog unaprjeđenja turizma, obrta, malog i srednjeg poduzetništva,
 • suradnja s institucijama koje se bave razvojem gospodarskih djelatnosti te sudjelovanje u izradi zajedničkih programa,
 • briga o zaštiti potrošača,
 • izrada prijedloga akata, programa i drugih dokumenata potrebnih za razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora za potrebe Grada Gline,
 • obavljanje poslova vezanih uz program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem te poduzimanje mjera i aktivnosti na zaštiti poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta te osiguranju potpore u poljoprivrednoj djelatnosti,
 • organiziranje komunalnih djelatnosti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i drugim aktima,
 • poslovi evidencije, utvrđivanja obveznika i donošenja rješenja u svezi plaćanja i prisilne naplate komunalne naknade,
 • poslovi evidencije, utvrđivanja obveznika i donošenja rješenja u svezi plaćanja i prisilne naplate naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu,
 • poslovi komunalnog redarstva u svrhu provođenja zakonskih propisa i akata Grada Gline,
 • pribavljanje projektne i ostale tehničke dokumentacije, dozvola i suglasnosti za potrebe gradskih investicija iz nadležnosti odjela,
 • planiranje i regulacija prometa iz nadležnosti lokalne samouprave,
 • poslovi vezani za prostorno uređenje i graditeljstvo koji su u nadležnosti Grada Gline,
 • poslovi vezani za zaštitu okoliša koji su u nadležnosti Grada Gline,
 • izrada i praćenje provedbe dokumenata poboljšanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za Grad Glinu,
 • geodetski poslovi koji uključuju vođenje evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te vođenje katastra vodova,
 • poslovi vezani za upravljanje stambenim fondom,
 • izrada prijedloga akata u svezi utroška sredstava prikupljenih od najma i prodaje stanova te izrada izvješća o utrošku tih sredstava,
 • poslovi gospodarenja imovinom Grada Gline, poslovi izrade i provedbe programa uređenja i upravljanja građevinskim zemljištem, evidencijski poslovi o poslovnim prostorima i neizgrađenom građevinskom zemljištu u gradskom vlasništvu, stručni i administrativni poslovi glede gospodarenja i uživanja prava vlasništva i drugih stvarnih prava te pravnog prometa poslovnim prostorima, drugim objektima te neizgrađenim građevinskim zemljištem u gradskom vlasništvu,
 • poslovi utvrđivanja potrebe za izgradnjom i održavanjem objekata u gradskom vlasništvu,
 • poslovi u vezi sa zaštitom okoliša, zaštitom zraka, brigom o otpadu i zaštitom od buke,
 • poslovi ekonomske analize i procjene ulaganja, zaduživanja i dugoročne izgradnje kapitalnih objekata,
 • provođenje postupaka javne nabave temeljem zakonskih i podzakonskih propisa od dostavljanja odluke o pokretanju postupaka javne nabave sa pratećom dokumentacijom, savjetodavni poslovi te stručna pomoć drugim upravnim tijelima i proračunskim korisnicima,
 • izrada projekata u svrhu aplikacije prema fondovima Europske unije, stranim donatorima i tijelima državne vlasti, u području djelokruga odjela,
 • suradnja sa gradskim, županijskim, državnim i drugim tijelima kao i drugim jedinicama lokalne samouprave, organizacijama i institucijama te znanstvenim i stručnim ustanovama,
 • izrada prijedloga akata iz nadležnosti odjela,
 • zastupanje Grada Gline pred sudovima i tijelima državne uprave u imovinsko pravnim sporovima i drugim sporovima te suradnja s odvjetničkim uredima koji vrše poslove zastupanja Grada,
 • izrada prijedloga i drugih podnesaka radi pokretanja postupka pred nadležnim tijelima, radi ovrhe, najamnine, zakupnine, naknade štete i drugih vrsta potraživanja Grada Gline iz nadležnosti odjela,
 • izrada podnesaka radi pokretanja postupka pred sudovima u svrhu utvrđivanja i/ili uknjižbe prava vlasništva Grada Gline, sudjelovanje u zemljišnoknjižnim ispravnim postupcima, postupcima u vezi pripreme obnove zemljišnih knjiga i postupcima izmjere i reambulacije katastra nekretnina i zastupanje Grada Gline u tim postupcima iz nadležnosti,
 • obavljanje poslova vezanih za povrat odnosno naknadu oduzete imovine i postupke izvlaštenja,
 • praćenje euro integracijskih procesa i predlaganje mjera za njihovu primjenu,
 • praćenje natječaja europskih i državnih institucija vezanih za prijave projekata i programa Grada Gline i izrada prijava te prikupljanje sve potrebne dokumentacije u svrhu prijave na natječaje,
 • izrada projekata u svrhu aplikacije prema fondovima Europske unije, stranim donatorima i tijelima državne vlasti,
 • i ostali poslovi utvrđeni zakonom i općim aktima Grada Gline.