PROČELNICA: Katica Filipović, struč.spec.oec.

Tel. 044/551-612

Email: fkatica@grad-glina.hr

Upravni odjel za financije i proračun obavlja stručne, upravne, organizacijske i pomoćno-tehničke poslove koji se odnose na:

 • izrade uputa i smjernica za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova i financijskih planova i dostavljanja proračunskim korisnicima,
 • izrade prijedloga proračuna i nadzor njegova izvršenja,
 • razmatranja prijedloga i usklađivanje financijskih planova proračunskih korisnika s procijenjenim prihodima i primicima,
 • izrade plana rashoda i izdataka tijela gradske uprave i kontrole izvršenja istog,
 • knjigovodstvenog evidentiranja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna i tijela gradske uprave,
 • izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i drugih financijskih poslova za gradonačelnika i gradsko vijeće,
 • praćenja financijskog stanja i predlaganja mjera za poboljšanje financijske stabilnosti gradskog proračuna,
 • upravljanja gotovinom i dugom,
 • planiranja likvidnosti proračuna prema novčanom toku proračuna,
 • knjigovodstvenog evidentiranja imovine Grada i izrada bilance dugotrajne imovine,
 • vezani za popis duga, izdanih jamstava i zajmova, te obvezno izvještavanje Ministarstva financija,
 • vezani za dobivanje suglasnosti za zaduživanje Grada i davanje jamstava, te vodi evidenciju o danim i primljenim jamstvima i garancijama,
 • obračuna plaća i naknada i njihova nadzora,
 • platnog prometa, blagajničkog poslovanja i fakturiranje prihoda,
 • izrada propisanih izvješća iz djelokruga Upravnog odjela za financije i proračun,
 • kreiranja i koordiniranja pri izradi osnova dugoročne financijske politike Grada,
 • i drugi poslovi utvrđeni zakonom i općim aktima Grada.